โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวประจิม ทองนาค

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุภัทรา จิระวัชชะนานนท์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1