โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุมิตรา เทียนสุ่ม

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสโรชา แดงดำรงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสิรินทร ป้องภัย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3