โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ฝ่ายธุรการ/ติดต่อประสานงาน

นางวรรณา ตรีวิชา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางวิไลลักษณ์ เก่งเขตรวิทย์

นางสุนทรี จันตะเภา