โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุทัยวรรณ ธาระเขตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุพรรณษา ทองโพธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศรัณย์พร วรรณสิงห์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2