โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
คณะผู้บริหาร

ดร.ภพ สมศรีโหน่ง
บริหารงานโดย

นางสาวณัชกช นาบี
ผู้จัดการโรงเรียน

นางวิไลลักษณ์ เก่งเขตรวิทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิตยา รอดนวล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา