โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

 1. ส่งเสริมพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการปฏิบัติจริงอย่างมีแบบแผน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของผู้เรียนและครูให้มีสุขภาพแข็งแรง
 4. ส่งเสริมการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาอย่างหลากหลาย มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างครอบคลุมคำสอนของพระพุทธศาสนา
 6. ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
 7. สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างมีระบบ

เป้าหมาย
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความรู้ และทักาะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัมนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. สถานศึกษามีระบบนิเทศการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร
 5. สถานศึกษาและครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 6. สถานศึกษาจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 7. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยกระบวนการจัดทำโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ผู้เรียนและครูมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี
 9. สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ
 10. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
 11. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเหมาะสม
 12. ผู้เรียนมีค่านิยมถูกต้องตามสถานศึกษากำหนด
 13. ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 14. ครูนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
 15. สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารและการกระจายอำนาจ
 16. สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม
 17. สถานศึกษามีการบริหารจัดการการเงินอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้
 18. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานอย่างเหมาะสม